Свързано с парите - coins-project.eu

Портал за забележителности в Букурещ, Румъния.

пари

Науката нумизматика, произхожда от латинското numisma, гръцкото монета – nómisma. Тя се занимава с изучаване на миналото и историята на монетите, като платежните средства. Наречието за пари още значи наука за монетите и извор на исторически знания и служи в помощ на история и археология. Като водещ обект на нумизматика се открояват и банкноти, значи, медальони и ордени. Нумизматика е и название за колекциониране на монети като вид хоби, а днес нумизматиката се е превърнала и в сериозен бизнес. Колекционирането на монети като хоби е и търговия, която най-силно се разпространява и развива в САЩ. За едни от най-ценните монетите се смятат тези сечени в Римската империя, те са популярни с многообразие и редки видове. В историята на българските монети и парични знаци са важни сечените в Рим, във Византия и Европа по време на средновековието. Наличието на антични монети обяснява и една от формите и проявите на иманярство, като…
Каква е значимостта на средновековните съкровищници и монети открити от древни времена. Над тези въпроси се насочихме в откриване на някои отговори. Ето и една част от тях: Медиевистиката е начин за представяне на повече научни доказателства в областта на нумизматика, които могат почерпят от археология, история на изкуството и любителски разкопки. Рядко се взема под внимание значимостта, която си заслужава. Учените от ранното средновековие стигат до извода, че откритите монети са полезен източник. Всяко едно използване на монети, като историческо доказателство е по-малко очевидно, отколкото може да се появи, и изисква известна предпазливост по време на неговото тълкуване. Всеки проблем свързан с нумизматичността и доказателства представя и ангажираността да се увеличи наличието на всякакви данни за исканите, по целия свят такива. От гледна позиция на икономиката, монети и археологията стъпват в сложни процеси свързани с монети като документи, носещи текст, който издава името на известен автор. Наред с това…